You are currently viewing Szubinianka wybrała nowy zarząd!

Szubinianka wybrała nowy zarząd!

We wtorek (13 czerwca) członkowie Ludowego Klubu Sportowego „Szubinianka” zebrali się na nadzwyczajnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, podczas którego wybrali nowy zarząd.

Zebranie odbywało się zgodnie z przyjętym porządkiem:

1. Otwarcie zebrania

2. Przyjęcie porządku zebrania

3. Wybór przewodniczącego i protokolanta

4. Wybór komisji:

a. Mandatowo – Skrutacyjnej i Uchwał i Wniosków

b. Wyborczej

5. Sprawozdanie komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotyczące ważności zebrania

6. Złożenie sprawozdania z działalności Klubu, sprawozdanie komisji Rewizyjnej i wniosek komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie

7. Przyjęcie zasad głosowania i wyboru członków Rady Klubu

8. Wybór członków Rady Klubu

a. Zgłaszanie kandydatów

b. Sprawozdanie komisji Wyborczej

c. Głosowanie

9. Sprawozdanie komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotyczące kandydatów na członków Rady Klubu

10. Wybór członków do komisji Rewizyjnej

a. Zgłaszanie kandydatów

b. Sprawozdanie komisji Wyborczej

c. Głosowanie

11. Sprawozdanie komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotyczące kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej

12. Wolne wnioski

13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków

14. Przyjęcie uchwał

15. Zakończenie

Na przewodniczącego zebrania mianowany został Wiesław Stepczyński, na protokolanta zaś Dariusz Maciejewski. Przewodniczący zebrania odczytał sprawozdania z działalności Klubu oraz sprawozdanie komisji Rewizyjnej – po czym ustępujący zarząd otrzymał absolutorium. Następnie przystąpiono do drugiej części zebrania jaką były wybory nowego zarządu. 

Po zgłoszeniu jedenastu kandydatur (zgodnie ze statutem w zarząd może wejść od 9 do 11 osób) zebrani zdecydowali o tym, aby nowy zarząd wybrać w ramach wyborów jawnych. Po jednogłośnym głosowaniu wszyscy kandydaci weszli w skład nowego zarządu, po czym ustalone zostało prezydium nowo powstałej Rady Klubu.

W ten sposób prezesem został wybrany Mikołaj Kalinowski, wiceprezesem do spraw sportowych Dawid Wiśniewski, a wiceprezesem do spraw organizacyjnych Rafał Kowalski. Sekretarzem w dalszym ciągu pozostał Eugeniusz Grobelski, a skarbnikiem wybrana została Urszula Patyk. Skład Rady Klubu uzupełniają członkowie zarządu: Dariusz Maciejewski, Robert Jurek, Kacper Kirschhiebel, Robert Bąkowski, Wojciech Leśniewski oraz Michał Andrzejewski.

W drugim tego dnia głosowaniu również jednogłośnie i w głosowaniu jawnym wybrano trzech kandydatów do komisji rewizyjnej: Wiesław Stepczyński (przewodniczący), Dominik Krawczyk (sekretarz) oraz Szymon Staszak (członek komisji).

W wolnych wnioskach głos wziął nowy prezes Mikołaj Kalinowski, który podziękował zebranym członkom za zaufanie oraz przede wszystkim za wysoką frekwencję – co jego zdaniem jest miarą tego, jak duże jest zainteresowanie losami klubu. Z możliwości zabrania głosu skorzystał także radny rady miejskiej Tomasz Kaszewski, który zwrócił uwagę na rozwój sekcji piłki nożnej w ostatnim czasie oraz zaznaczył ogólną potrzebę rozwoju sportu w Szubinie. Nowy zarząd będzie miał nad czym pracować, Wojciech Leśniewski – członek zarządu zaproponował zmianę w statucie mówiąca o formalnym dopisaniu sekcji sumo – sport, który do tej pory tworzył się w Szubiniance przy sekcji judo. 

Zebranie odbyło się przede wszystkim sprawnie, a zgromadzeni członkowie oraz sympatycy z optymizmem patrzą na nadchodzącą przyszłość. Nowej Radzie Klubu z tego miejsca gratulujemy i życzymy dużo wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów!

Dodaj komentarz